کد تعرفه شرح
نتایج 1 تا 100 از کل 7946 نتیجه
01012100 اسب مولد نژاد خالص
01012910 اسب برای مسابقه
01012990 سایر- اسب به جز مولد نژاد خالص و اسب برای مسابقه
01019010 اسب برا ی مسابقه
01019090 سایرا سب ا لاغ قاطر وا ستر زنده به جز مولدنژا د خاص و ا سب برا ی مسابقه
01021010 گاو شیری مولد نژا دخاص
01021090 سایرحیوا نات زنده ا ز نوع گاو مولد نژا د خالص بجز گاو شیری
01022110 گاو شیری
01022120 گاو گوشتی مولد نژاد خالص
01022190 سایر حیوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شیری
01022900 سایر حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص
01023900 سایربوفالو بجز مولد نژاد خالص
01029000 سایر حیوانات زنده غیر از گاو و بوفالو بجز مولد نژاد خالص
01029010 گاو شیری به جزء مولد نژاد خاص
01029090 سایر گاوها بجز گاوشیری و مولد نژا دخالص
01039100 حیوا نات زنده ا ز نوع خوک به وزن کمتر ا ز 50 کیلوگرم (باستثنای مولد نژاد خاص ).
01041000 حیوا نات زنده ا ز نوع گوسفند
01041010 گوسفند مولد نژاد خالص
01041090 سایرحیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص
01042000 حیوا نات زنده ا ز نوع بز
01042010 بز زنده ،مولد نژاد
01042090 بززنده به غیر از مولد نژاد
01051110 مرغ وخروس زنده مولد نژا د به وزن 185گرم وکمتر
01051120 جوجه اجداد گوشتی
01051130 جوجه مادر گوشتی
01051140 جوجه اجداد تخم گذار
01051150 جوجه مادر تخم گذار
01051160 جوجه یکروزه گوشتی ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وکمتر .
01051170 جوجه یکروزه تخمگذار ،ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وکمتر .
01051190 مرغ و خروس بوزن 185گرم و کمتر به غیرا زمولد نژا د
01051210 بوقلمون زنده مولد نژا د به وزن 185گرم وکمتر
01051220 جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون ،به وزن 185گرم وکمتر .
01051290 بوقلمون بوزن 185گرم و کمتر به غیرا زمولد نژا د
01051900 ا ردک ،غاز و مرغ شاخدا ر ،زنده به وزن 185 گرم و کمتر
01059120 سایر
01059210 مرغ وخروس زنده به وزن حدا کثر2000 گرم برا ی مولد نژا دpolet
01059290 مرغ و خروس بوزن حداكثر 2000 گرم بجز مولد نژا دpolet
01059300 مرغ و خروس ، زنده ، به وزن بیش ا ز 2000 گرم
01059400 ماكیان ازگونه های Galiosdomesticusبه وزن بیش از185گرم .
01059420 پولت مرغ تخم گذار
01059900 ا ردک ،غاز ،بوقلمون و مرغ شاخدا ر ،زنده ،به وزن بیش از 2000گرم
01061110 میمون برا ی تحقیقات (پزشکی آزمایشگاهی و سرم سازی )
01061300 شترها و سایر گونهکهای شتر (Camelidae)
01061910 سگ و گربه معمولی
01061930 سایرپستاندا را ن زنده برا ی تحقیقات پزشکی (سایرحیوا نات غیرمذکوربرا ی تحقیقات پزشکی)
01061990 سایر پستاندا را ن زنده به جزبرای تحقیقات پزشکی .
01062010 خزندگان ا زجمله مارولاک پشت دریایی برا ی تحقیقات (پزشکی آزمایشگاهی و سرم سازی )
01062090 سایرخزندگان (ا زجمله مار و لاک پشت دریایی)بجز برا ی تحقیقات پزشکی.آزمایشگاهی
01063110 پرندگان شکاری برا ی تحقیقات (پزشکی.آزمایشگاهی و سرم سازی )
01063190 سایر پرندگان شکاری بجز برا ی تحقیقات (پزشکی آزمایشگاهی و سرم سازی )
01063290 سایرطوطی هاا زجمله طوطی معمولی بجز برا ی تحقیقات پزشکی و...
01063310 شترمرغ بالغ مولد
01063330 جوجه یكروزه شترمرغ
01063390 سایر شتر مرغ ها بجز شترمرغ بالغ مولد وشترمرغ استرالیایی
01063910 سایرپرندگان زنده برا ی تحقیقات (پزشکی.آزمایشگاهی و سرم سازی )
01063920 جوجه شترمرغ
01063990 سایرپرندگان زنده غیرمذکور درجای دیگر
01064110 كلنی زنبور عسل
01064130 سایرزنبورها بجز كلنی زنبور عسل وملكه زنبور عسل
01064900 سایرزنبورهای غیرمذکور
01069020 عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده
01069030 ملکه زنبور عسل
01069040 عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل کننده آفات ،بیماری ها وعلف های هرزه )
01069090 سایر حیوا نات زنده غیرمذکور در جای دیگر به جز برای تحقیقات (پزشکی ،آزمایشگاهی وسرم سازی )
02011010 گوشت گوساله بصورت (veal) لاشه یاشقه تازه یاسردکرده گوسالهveal
02011090 گوشت از نوع گاو تازه یا سردکرده بصورت لاشه یا شقه به غیراز گوساله
02012010 گوشت را ن گاو از نوع باا ستخوا ن تازه یاسردکرده
02012030 گوشت سردست و سینه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه یاسرد کرده
02012090 سایر قطعات گوشت با ا ستخوا ن تازه یا سردکرده ا ز نوع گاو
02013010 گوشت را ن گاو بی ا ستخوا ن تازه یاسرد کرده
02013030 گوشت سردست و سینه گاو بی ا ستخوا ن تازه یاسرد کرده
02013090 سایر قطعات گوشت بی ا ستخوا ن تازه یا سردکرده ا ز نوع گاو
02021010 گوشت گوساله بصورت لاشه یاشقه یخ زده
02021090 سایر گوشت حیوانات از نوع گاو منجمد(به صورت لاشه یا شقه)به غیر از گوشت گوساله
02022010 گوشت را ن از نوع گاو باا ستخوا ن یخ زده
02022030 گوشت سردست و سینه گاو از نوع باا ستخوا ن یخ زده
02022090 سایر قطعات گوشت با ا ستخوا ن یخ زده ا ز نوع گاو
02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بی ا ستخوا ن یخ زده
02023020 گوشت را سته از نوع گاو بی ا ستخوا ن یخ زده
02023030 گوشت سردست و سینه از نوع گاو بی ا ستخوا ن یخ زده
02023090 سایر قطعات گوشت بی ا ستخوا ن یخ زده ا زنوع گاو
02033030 سایر قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو
02041000 لاشه و شقه بره ، تازه یا سرد کرده
02042100 لاشه و شقه حیوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثنای بره ) تازه یا سرد کرده
02042200 گوشت حیوا نات ا ز نوع گوسفند،باا ستخوا ن ، تازه یا سرد کرده
02043000 لاشه و شقه بره ، یخ زده
02044100 لاشه و شقه حیوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثنای بره ) یخ زده
02044200 گوشت حیوا نات ا ز نوع گوسفند ،با ا ستخوا ن ،یخ زده
02044300 گوشت حیوا نات ا ز نوع گوسفند بدون ا ستخوا ن یخ زده
02061000 ا حشاء خورا کی حیوا نات ا ز نوع گاو ،تازه یا سرد کرده
02062100 زبان حیوا نات ا ز نوع گاو ،یخ زده
02062900 ا حشاء خورا کی حیوا نات ا ز نوع گاو،(باستثناء زبان و جگر) یخ زده
02069000 ا حشاء خورا کی حیوا نات ا ز نوع گوسفند ،بز ،ا سب ... ،یخ زده
02071100 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگی بریده نشده بصورت قطعات، تازه یاسردکرده
02071200 گوشت مرغ وخروس بریده نشده بصورت قطعات، یخ زده
02071300 قطعات وا حشاء مرغ وخروس از نوع خانگی تازه یاسردکرده
02071310 قطعات تازه یا سرد كرده مرغ
02071320 احشاء تازه و یا سرد کرده مرغ
02071410 خمیر قطعات وا حشاء مرغ وخروس ازنوع خانگی یخ زده
02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ