نام واحد : محمد آبخو

 • استان : بوشهر
 • شهر : تنگستان
 • نشانی شرکت : بوشهر -...
 • تلفن شرکت : *******771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد آبخو
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتی حامل محموله عمومی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 11914426
 • تاریخ مجوز : 26/05/1392
 • کد محصول : 3511512320
 • شرح محصول : کشتی حامل محموله عمومی
 • ظرفیت : 6 فروند
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3511
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%