نام واحد : تجهیزگسترشریف

نام محصول : پد پانسمان

 • سریال مجوز : 580534000000
 • شماره مجوز : 38049
 • تاریخ مجوز : 28/11/1397
 • کد محصول : 2423413737
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 300,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%