نام واحد : مجید غظنفر زاده کپته

نام محصول : زغال از ضایعات منابع سلولزی

 • سریال مجوز : 580530000000
 • شماره مجوز : 44536/118
 • تاریخ مجوز : 15/11/1397
 • کد محصول : 2411412798
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%