نام واحد : علی منصوری

نام محصول : مایع لوله بازکن

 • سریال مجوز : 580525000000
 • شماره مجوز : 118/40472
 • تاریخ مجوز : 13/10/1397
 • کد محصول : 2424512520
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%