نام واحد : علی منوچهری

نام محصول : اسید آدیپیک

 • سریال مجوز : 580521000000
 • شماره مجوز : 92904
 • تاریخ مجوز : 28/09/1397
 • کد محصول : 2411512811
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 60,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%