نام واحد : سید معین حکیمی نژاد

نام محصول : زغال از ضایعات منابع سلولزی

 • سریال مجوز : 580515000000
 • شماره مجوز : 23870/397
 • تاریخ مجوز : 30/07/1397
 • کد محصول : 2411412798
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%