نام واحد : مسلم بارانی

نام محصول : سود سوزآور جامد

 • سریال مجوز : 580514000000
 • شماره مجوز : 06-33344
 • تاریخ مجوز : 16/07/1397
 • کد محصول : 2411512496
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%