نام واحد : تیان

نام محصول : قرص آتش زا

 • سریال مجوز : 200483000000
 • شماره مجوز : 2092/123
 • تاریخ مجوز : 22/01/1397
 • کد محصول : 2429412802
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%