نام واحد : سیدسعید توکلی بنیزی

نام محصول : مستربچ پلیمری

 • سریال مجوز : 200483000000
 • شماره مجوز : 76218
 • تاریخ مجوز : 20/12/1396
 • کد محصول : 2413412405
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%