نام واحد : امیر ولی زاده

نام محصول : انواع پاک کننده های صنعتی مایع

 • سریال مجوز : 200483000000
 • شماره مجوز : 48184/127
 • تاریخ مجوز : 15/12/1396
 • کد محصول : 2424412547
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%