نام واحد : مجید ربیعی

نام محصول : کود های کامل یا ماکرو )NPK)

 • سریال مجوز : 200483000000
 • شماره مجوز : 61733/123
 • تاریخ مجوز : 09/12/1396
 • کد محصول : 2412512349
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%