نام واحد : فرزانه بهزاد چهارمحالی

نام محصول : حالت دهنده مو (ژل مو)

 • سریال مجوز : 200483000000
 • شماره مجوز : 49294
 • تاریخ مجوز : 07/12/1396
 • کد محصول : 2424512481
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%