نام واحد : شهناز نیک بخت

نام محصول : اتیلن دی کلراید

 • سریال مجوز : 200483000000
 • شماره مجوز : 61580/01/114
 • تاریخ مجوز : 08/12/1396
 • کد محصول : 2411512549
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%