در تعریف دوره بازگشت سرمایه(عادی) به این نکته اشاره شد که ارزش زمانی پول در محاسبه دوره بازگشت سرمایه لحاظ نمی شود و برای بالا بردن دقت محاسبه به جای شاخص PBP شاخص دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP)  که مخفف Dynamic Payback Period است تعریف شده که در آن جریانات نقدی پس از تنزیل شدن بایکدیگر جمع می شوند.

مثال: پروژه الف:

در این مثال نرخ تنزیل 15% در نظر گرفته شده است و ارزش فعلی خالص جریانات نقدی برای ابتدای سال اول محاسبه می شود. 

فرمول محاسبه ارزش فعلی PVn =FVn/(1+i)n  می باشد. برای اطلاعات بیشتر درباره فرمول به این لینک مراجعه کنید. 

سال n /شرح اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم
An جریانات نقدی ورودی  0 170  190  220  230  260  260
Bn جریانات نقدی خروجی  80  110  85  110  120  135   155  155
FVn=An-Bn خالص جریانات نقدی  80- 110-  85  80 100 95  105  105
PVn =FVn/(1+i)n ارزش فعلی خالص جریانات نقدی  69.57-  83.18-  55.89  45.74  49.72  41.07  39.47  34.32
ΣPVارزش فعلی خالص جریانات نقدی تجمعی  69.57-  152.74-  96.85-  51.11-  1.39-  39.68  79.15  113.47
ΣFVn خالص جریانات نقدی تجمعی  80-  190-  105-  25-  75  170  275  380

i=15%

در مثال فوق سالهای اول و دوم سرمایه گذاری در پروژه انجام شده و از سال سوم به بهره برداری خواهد رسید. بر اساس مثال فوق دوره بازگشت سرمایه عادی 4.25 سال و دوره بازگشت سرمایه متحرک 5.03 سال خواهد بود.

BPB مدت زمانی است که ΣFVn برابر صفر شود:

PBP= 4+(1-75/100)=4.25

 DPB مدت زمانی است که ΣPVn برابر صفر شود:

DPBP= 5+(1-39.68/41.07)=5.03

همانگونه که ملاحظه می شود با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول در این مثال دوره بازگشت سرمایه از 4.25 به 5.03 سال افزایش یافته است.

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment