جریان وجوه نقد (Cash Flow) کلیه مبالغ ورودی و خروجی یک پروژه سرمایه گذاری (صنعتی،خدماتی، تجاری و ... )  که تاثیر مستقیم بر نقدینگی پروژه دارد را جریان وجوه نقد گویند. 

جدول جریانات نقدی پروژه نشان دهنده کلیه مبالغ ورودی و خروجی و خالص جریانات نقدی (جریانات نقدی ورودی دوره مالی منهای جریانات نقدی خروجی همان دوره) در دوره یا دوره های مشخص بوده و در محاسبه برخی از شاخصهای مالی مانند (NPV,IRR,PI,...) استفاده می شود. 

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

در تعریف دوره بازگشت سرمایه(عادی) به این نکته اشاره شد که ارزش زمانی پول در محاسبه دوره بازگشت سرمایه لحاظ نمی شود و برای بالا بردن دقت محاسبه به جای شاخص PBP شاخص دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP)  که مخفف Dynamic Payback Period است تعریف شده که در آن جریانات نقدی پس از تنزیل شدن بایکدیگر جمع می شوند.

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

شاخص سوددهی یک طرح سرمایه گذاری،نرخی است که از تقسیم ارزش فعلی خالص جریانات نقدی ورودی بر ارزش فعلی هزینهٔ سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آید.

شاخص سودآوری یا PI ارتباط بین هزینه های سرمایه گذاری و عواید آتی طرح را نشان می دهد.  شاخص سودآوری بزرگتر از 1 پروژه مورد قبول و شاخص سودآوری کوچکتر از یک پروژه قابل قبول نیست. 

فرمول محاسبه شاخص سودآوری: شاخص سودآوری

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

دوره بازگشت سرمایه (pbp) مدت زمانی که طول می کشد تا جریانات نقدی تجمعی پروژه صفر شود. بعبارتی مدت زمانی است که طول می کشد تا سرمایه گذاری اولیه در پروژه با عایدات آن برابر شود. 

دوره بازگشت سرمایه یکی از روش‌های استاندارد ارزیابی طرح‌های اقتصادی است که به دلیل آسان بودن محاسبه آن توسط بیشتر تحلیل گران مالی مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش معیار ارزیابی طرح، کوتاهی و بلندی زمان بازگشت سرمایه است. طرح‌های با دوره بازگشت سرمایه کوتاه‌تر جذابیت بیشتری نسبت به طرح‌هایی با دوره بازگشت بلندتر دارند. این روش بخصوص در هنگام مقایسه دو یا چند طرح با یکدیگر کاربرد دارد.

ارسال ديدگاه (4 ديدگاه)