موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه به شرح زیر می باشد:

 الف: مديريت گردشگري.

۱-     مشاوره و مطالعات امکان سنجي، توجيه فني و اقتصادي طرحهاي گردشگري

۲-     احداث، مرمت و احياء واحدهاي اقامتي، پذيرايي و مجتمعهاي عبادي ، رفاهي ، گردشگري و بين راهي

 

۳-     فعاليت در زمينه تعمير، مرمت و احياء آثار تاريخي و فرهنگي

۴-     فعاليت در زمينه آمايش و برنامه ريزي منطقه اي

۵-     ايجاد شهرکهاي توريستي و گردشگري

۶-      فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي در زمينه گردشگري و جذب توريست

 

ب: تاسيس، تشکيل، مشارکت در سرمايه،خريد سهام،فروش سهام.

ج: تامين خدمات مورد لزوم اشخاص حقيقي و حقوقي در مورد نيازهاي مشاوره در زمينه هاي توليد،سرمايه گذاري هاي جديد، توسعه، تکميل،برنامه ريزي و بودجه بندي، تامين منابع مالي و اعتباري، طراحي سيستمهاي مديريتي و بازاريابي.

د: مطالعات امکان سنجي، توجيه فني و اقتصادي طرحهاي صنعتي.

ه: صادرات و واردات کالاهاي مجاز بازرگاني، شرکت در مناقصات و مزايدات و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي. و: استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانکها و موسسات اعتباري.